• Projekt Przedszkole

     • Projekt

     • Gmina Ińsko realizuje projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 pod nazwą: „Utworzenie przedszkola publicznego przy Zespole Szkół w Ińsku” nr projektu RPZP.08.01.00-32-K017/17.

      Realizatorem projektu jest Zespół Szkół w Ińsku.

      Projekt obejmuje:

      Utworzenie przedszkola publicznego w budynku Zespołu Szkół w Ińsku przy ul. Poprzeczna 1 poprzez remont pomieszczeń i wyposażenie 50 nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3-4 lata, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami.

      Ponadto w ramach projektu zrealizowane zostaną szkolenia w ramach doskonalenia umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli ośrodków wychowania przedszkolnego do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym w szczególności z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz w zakresie współpracy nauczycieli z rodzicami, w tym radzenia sobie w sytuacjach trudnych.

      W ramach projektu realizowane są dodatkowe zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci oraz wyrównujące zdiagnozowane deficyty obejmujące zajęcia: gimnastyki korekcyjnej, języka angielskiego, korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, rewalidacyjne, wczesnego wspomagania oraz rozwijające kompetencje społeczne.

       

      Przedszkole uruchomione zostało z dniem 01 września 2018r.

      Zajęcia dla dzieci w przedszkolu rozpoczęły się od dnia 03 września 2018r.

      Godziny pracy przedszkola – od poniedziałku do piątku od godz. 700 do godziny 1600

      Wydatki kwalifikowane projektu - 733 076,73 zł.

      Kwota dofinansowania - 621 936,84 zł